Akad.Yu.F.Buryakov, prof.R.X.Suleymanov va M.V.Lomonosov nomli Moskva Davlat Universiteti professori J.S.So'zdo'kova